Leave a comment

Profetens (ﷺ) siste preken på prekestolen (minbar)

 

green
Det ble berettet fra Uqbah bin Amir (radiyaAllah ‘anhu) at han sa: Profeten (ﷺ) gikk og ba for martyrene ved Uhud, og etter det gikk han opp på prekestolen. Det var som om han tok farvel med både de levende og de døde. Da sa han: Sannelig, jeg er deres forløper til al-Hawdh (Bassenget), og sannelig dens bredde er lik avstanden mellom Aylah og al-Juhfah. Og sannelig jeg frykter ikke for dere at dere skal drive med avgudsdyrkelse (shirk) etter meg, men det jeg frykter for dere er denne verden, at dere konkurrerer om den, og dreper hverandre. Og da vil dere gå til grunne slik de før dere gikk til grunne. Uqbah sa: Dette var den siste gangen jeg så Allahs sendebud (ﷺ) på prekestolen.
[Tilnærmet oversettelse, Sahih Muslim: 2296]
4 Comments

Ibn Rajab om den som ikke klarer å gjøre hajj

arafah

Ibn Rajab (rahimahullah) skrev noe vidunderlig i hans banebrytende bok «Lataif al Maarif fima lilmawasim al-aam min wadhaaif» og sa:

من لم يستطع الوقوف بعرفة، فليقف عند حدود الله الذي عرفه

ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة، فليبت عزمه على طاعة الله ليقربه ويزدلفه

ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى، فليذبح هواهه هنا ليبلغ به المنى

ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه منه بعيد، فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد

Den som ikke klarer å stå ved Arafah, så la ham stå ved Allahs grenser som han kjenner til [altså ikke bryte dem]

Den som ikke klarer å overnatte ved Muzdalifah, så la ham overnatte med hengivenhet i Allahs adlydelse slik at han kommer Ham nær

Den som ikke er i stand til å slakte hans offerdyr ved Mina, så la ham slakte hans lyster (hawa) her og nå, slik at han oppnår målet

Den som ikke klarer å komme seg til Huset fordi han er langt unna det, så la ham vende seg til husets Herre for Han er nærmere ham enn halspulsåren.

[Tilnærmet oversettelse, se Ibn Rajab s.633 med noen endringer]

Leave a comment

Den vitenskapelige metoden for studie og utenatlæring av hadith

maktabah

I Allahs navn den barmhjertige den nåderike

All lovprisning tilhører Allah, alle skapningenes Herre. Må Allahs fred og velsignelse være med den sannferdige Profeten, vår Profet Muhammad, og hans familie, og hans følgesvenner, og må fred være med dem i mangfold.

Dette er en kort avhandling (risalah) om hvordan hadith skal studeres og pugges. Og hvordan man skal studere den gradvis og gå oppover i dens grader. Enhver som tar for seg noe (et fag) bør begynne med det litt og litt, slik at en får med seg den mengdevis. Derfor er det viktig for hadith-studenten å fokusere først og fremst på de korte bøkene i hadith før de store. Og vi skal med Allahs vilje, sette opp et studieløp for hadith-studenten som vil hjelpe ham til å pugge hadith og dens vitenskap. Vi skal ikke glemme å påpeke at hukommelsen er avhengig av forståelsen. Så den som forstår før han pugger vil kunne pugge raskere og det han pugger vil sitte mer stødig i hans hukommelse.

Denne metoden er basert på disse bøkene inndelt i forskjellige nivåer. Den første bok er «Arba’een nawawiyyah» av Abu Zakariyya an-Nawawi med de ekstra hadithene lagt til av al-Haafidh Ibn Rajab al-Hanbali. Deretter boken «Umdatul al ahkaam min kalaam khayril anaam» av al-Haafidh Abdulghani al-Maqdasi. Deretter boken «Bulugh al maraam min adilatil ahkaam» av al-Haafidh Ibn Hajar. Deretter boken «al-Muhharar fiil hadith» av al-Haafidh Ibn Abdulhaadi. Deretter boken «al-Muntaqaa» av Abu al-Barakaat Majdudin Ibn Taymiyyah. Denne vitenskapelige metoden for studie og utenatlæring av hadith inndeles i følgende fem nivåer:

 

Det første nivået

Pugge «Arba’een an-Nawawi» av Abu Zakariyya Yahya bin Sharaff an-Nawawi (rahimahullah). Han døde i år 676 e.h. I tillegg til dette skal man pugge de ekstra hadithene som ble lagt til slik at antallet hadither ble 50. Disse ble lagt til av al-Haafidh Ibn Rajab al-Hanbali (rahimahullah) som døde i år 795 e.h.

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

An-Nawawi har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadith:

Denne metoden er slik at han sier: Rapportert av al-Bukhari, eller Muslim, eller an-Nasai, eller Abu Dawood, eller at-Tirmidhi, eller Ibn Majah, eller Malik, eller Ahmad, eller ad-Darimi, eller al-Haakim, eller Ibn Hibban, eller ad-Daraqtuni, eller al-Bayhaqi, eller Abu al-Fath Nasr al-Maqdasi i hans bok al-Hujjah.

 

Det andre nivået

Pugge «Umdatul ahkaam» av al-Haafidh Abdulghani al-Maqdasi al-Jama’ili al-Hanbali (rahimahullah) som døde i år 600 e.h.

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

Al-Hafidh Abdulghani al-Maqdasi har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadith:

Denne metoden er at han forholder seg til å nevne kun de hadithene som er nevnt i de to sahih-samlingene (Sahih Bukhari og Sahih Muslim). Han har for det meste fulgt etter dette kriteriet som han nevnte i hans introduksjon. Men dette kriteriet ble ikke etterfulgt når det kommer til noen få hadither. Så noen ganger vil han rapportere en hadith som står i al-Bukhari uten at den står i Muslim, og det motsatte skjer av og til. Andre ganger vil han rapportere en hadithen som ikke står nevnt i begge og dette skjer sjeldent. Dette har ikke skjedd unntatt i en eller to hadither.

 

Det tredje nivået

Pugge «Bulugh al-Maraam» av al-Haafidh bin Hajar Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (rahimahullah) som døde i år 852 e.h.

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

Al-Haafidh bin Hajar har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadith:

Denne metoden er at han sier «Rapportert av de syv» og da mener ham Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawood, at-Tirmidhi, an-Nasai, og Ibn Majah. Når han sier «de seks» så mener han alle de førnevnte unntatt Ahmad. Og når han sier «de fem» så mener han alle de førnevnte unntatt al-Bukhari og Muslim. Noen ganger kan han si: De fire og Ahmad. Og med «de fire» så mener han alle de førnevnte unntatt de tre første (altså de fire er Abu Dawood, at-Tirmidhi, an-Nasai og Ibn Majah). Når han sier de tre: alle de førnevnte unntatt dem og den siste (dvs. de tre er Abu Dawood, an-Nasai og at-Tirmidhi). Når han sier «enig om» (mutafaqun alayhi) så mener han: al-Bukhari og Muslim.

Hvis en hadith ikke er nevnt hos de førnevnte vil al-Haafidh ibn Hajar si: Rapportert av Malik, eller ash-Shafi, eller Ibn Abu Shaybah eller noen andre. Han vil også nevne noen ganger hvem av hadith-lærde som har vurdert hadithen som autentisk (sahih) eller svak (daif). Da vil han si: Vurdert som autentisk (sahih) av Ibn Khuzaymah eller at-Tirmidhi, eller al-Haakim, eller Ibn Hibban, eller ad-Daraqtuni osv.

 

Det fjerde nivået

Pugge «al-Muhharar fil hadith» av al-Haafidh Muhammad bin Ahmad bin Abdulhaadi al-Hanbali som døde i år 744 e.h

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

Al-Hafidh Ibn Abdulhaadi har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadith:

Denne metoden er at han sier: Rapportert av al-Bukhari, eller Muslim, eller an-Nasai, eller Abu Dawood, eller at-Tirmidhi, eller Ibn Majah, eller Malik, eller ash-Shafi, eller Ahmad, eller ad-Darimi, eller Ibn Khuzaymah, eller al-Haakim, eller Ibn Hibban, eller ad-Daraqtuni, eller al-Bayhaqi, eller Ibn Abu Shaybah, eller Abdulrazzaq osv. Ved flere hadither nevner han fortellerkjedene (asanid) av hadithene og deretter gir en dom (hukm) over deres autentisitet eller svakhet med en detaljert forklaring. Han snakker om beretterne ved å gjøre jarh (påpeke svakheter ved en beretter) og ta’dil (påpeke rosverdige egenskaper ved en beretter).

 

Det femte nivået

Pugge «al-Muntaqaa limajdidiin Ibn Taymiyyah» av Abu al-Barakaat Ibn Taymiyyah al-Harraani (rahimahullah) som døde i år 652 e.h.

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

nød

Al-Hafidh Abu al-Barakaat har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadithen:

Denne metoden er at han sier: Rapportert av al-Bukhari, eller Muslim, eller an-Nasai, eller Abu Dawood, eller at-Tirmidhi, eller Ibn Majah, eller Malik, eller ash-Shafi, eller Ahmad, eller ad-Darimi, eller Ibn Khuzaymah, eller al-Haakim, eller Ibn Hibban, eller ad-Daraqtuni, eller al-Bayhaqi, eller Ibn Abi Shaybah, eller Abdulrazzaq osv. Når han sier «enig om (mutafaqun alayhi)» vil han mene; al-Bukhari, Muslim og Ahmad. Og når han sier «Begge har rapportert den» så mener han: al-Bukhari og Muslim. Og når han sier «al-Jama’ah (gruppen)» så mener han: al-Bukhari, Muslim, an-Nasai, Abu Dawood, at-Tirmidhi, Ibn Majah, og Ahmad. Og når han sier «de fem» så mener han: an-Nasai, Abu Dawood, at-Tirmidhi, og Ibn Majah, og Ahmad.[1]

Avslutningsvis spør jeg Allah den Allmektige den Gavmilde om å la dette være til nytte til den som skrev det og den som leser det. Og jeg ber Ham at Han velsigner dem med nyttig kunnskap og gode gjerninger.

Og må Allahs fred og velsignelse være med vår Profet Muhammad, og hans familie, og hans følgesvenner.

 

Skrevet av

Den fattige tjeneren i nød for nåde av hans Herre

Abdulaziz bin Ibrahim al-Khudayr

21/4/1432 (e.h)

Riyadh[2]

 

 

[1] Etter disse nivåene vil vi anbefale den av hadith-studentene som er veldig motivert og har høye ambisjoner, til å pugge bøkene av Sunnah og de kjente islamske verkene. Da oppfordres det at han starter med å pugge: Sahih al-Bukhari første. Deretter: Sahih Muslim. Deretter: Sunan an-Nasai. Deretter: Sunan Abu Dawood. Deretter: Jaami’ Tirmidhi. Deretter: Sunan Ibn Majah. Deretter: Sunan ad-Darimi. Deretter: Muwatta Malik. Deretter: Sahih Ibn Khuzaymah. Deretter: Sahih Ibn Hibban. Deretter: Musanaf Abdurazzaq. Deretter: Musanaf Ibn Abi Shaybah.

[2] Dette er en tilnærmet oversettelse av denne artikkelen. Hvis noe er oversatt riktig så lovprises Allah for Hans hjelp og veiledning. Og hvis noe er feil oversatt så ber vi Allah om tilgivelse. Og gjerne si ifra om det er noe som bør korrigeres. Og Allah vet best og det er Han vi lovpriser for det gode Han hjelper oss å utføre.

Leave a comment

Dikt: Våre Ord

words

 

 1. Vit at dine ord blir hørt og skrevet

 2. I bøkene av gjerninger sannelig der blir de skrevet

 

 1. Av engler som aldri går glipp av noe av vår ord og gjerninger

 2. For de skriver ned alle våre ord og gjerninger[1]

 

 1. Å du ærede troende mann eller kvinne vær forsiktig med dine ord

 2. Ikke si noe du vil angre på når du få høre dine ord

 

 1. Den dagen de skal bli lest opp fra de omfattende bøkene

 2. Dagen hvor alle mennesker skal få lese de bøkene

 

 1. Noen vil få boka si på høyre hånd

 2. Lykkelig er den som får den på høyre hånd

 

 1. Han skal juble og si stolt og glad: Her les min bok

 2. For jeg visste at jeg skal få dette så les min bok

 

 1. Tapt er den som skal få boka si på venstre hånd

 2. Han vil angre meget for å ha fått den på venstre hånd

 

 1. Ingen eiendom ei penger han hadde vil hjelpe ham

 2. Alt dette har han tapt og det kan ikke hjelpe ham[2]

 

 1. Så la den som lever og leser dette vær årvåken

 2. For sannelig en troende er varsom og årvåken

 

 1. Strev etter å alltid si det som gleder Allah

 2. For du vil bli overrasket av hva du skal få fra Allah

 

 1. Av velsignelser og goder du har aldri sett maken til

 2. Og høye grader til steder i paradiset ingen har sett maken til

 

 1. Tro meg dette kan du få bare på grunn av noen få ord

 2. Slik Profeten fortalte oss om med hans visdomsfulle ord[3]

 

 1. At en tjener kan ordlegge seg med noen få ord

 2. Uten å tenke mye på det men han blir belønnet rikelig ved disse få ord

 

 1. Allah få ham til å oppnå høye grader i Paradiset

 2. Der han skal entre og hygge seg i engene av Paradiset

 

 1. En annen tjener kan ordlegge seg med noen få ord

 2. Som er så forkastelig at han blir straffet ved disse få ord

 

 1. Allah får ham til å hives i dypene av Helvetet

 2. Der ilden brenner intens i gropene av Helvetet

 

 1. Åpne øyene og ikke overse ordenes makt

 2. Ved Allah, ordene kan ha en utrolig makt

 

 1. Ordene dine må være ord som bringer folk sammen

 2. Og lærer dem at sterkere er vi sammen

 

 1. Ordene dine må være full av Guds visdom

 2. For det er ingenting mer verdifullt enn Guds visdom

 

 1. Ordene dine skal ikke kle naken noen som helst

 2. For vit at du skal bli tatt til ansvar hvis du gjør dette mot noen som helst

 

 1. Ordene dine skal ikke nevne andres mørke sider

 2. For sannelig du selv skjuler mange mørke sider

 

 1. Ordene dine må ikke gjøre noen liten

 2. Ved å undertrykke dem for husk du selv er liten

 

 1. Liten var du uten makt og styrke

 2. Så ikke bli lurt av hva du har fått av makt og styrke

 

 1. For til syvende og sist skal du forbli et menneske

 2. Virkelig for en svak skapning er et menneske

 

 1. Salig er dem som gjør seg liten og ydmyk foran Allah

 2. Paradisets gleder og hager er for de ydmyke tjenere av Allah

 

 1. Ordene dine skal ikke brenne noens hjertet

 2. Ved Allah ord kan skape dype arr i hjertet

 

 1. Arr som vil stå imot tidenes tann

 2. For noen sår kan ikke viskes bort av tidens tann

 

 1. Vit at et hardt ord et skarpt ord kan bli leggende å brenne

 2. På bunnen av et hjerte der skal det fortsette å brenne

 

 1. Hvor mange har vi sett som var bestevenner

 2. Men et uheldig ord skilte dem og gjorde dem til evig uvenner

 

 1. Hvor mange familier har gått til grunne på grunn av noen få ord

 2. Og hvor mange sterke bånd har blitt oppløst på grunn av noen få ord

 

 1. Så vær mild og barmhjertig med dine ord

 2. Og skap lys og glede med dine ord

 

 1. Ordene dine må forsone folk og skape fred

 2. Verden lengter virkelig etter folk som skaper fred

 

 1. Vær vennlig med dine søsken i tro

 2. Vis dem at de står deg kjært for dette er en del av din tro

 

 1. Husk, Husk at ord kan være et mektig våpen

 2. Som kan skade mer enn et annet våpen

 

 1. Ord kan også være et vidunderlig verktøy

 2. Som kan skape under og for et flott verktøy

 

 1. Min kjære søsken i tro husk Herrens ord

 2. I Hans hellige bok for viktig er Herrens ord[4]

 

 1. Han mannet oss til å ordlegge oss på beste måte

 2. For Satan vil skape strid mellom oss på verste måte

 

 1. Kom i hu også Profetens ord

 2. For visdomsfulle og livsviktige er Profetens ord[5]

 

 1. Han fortalte at den som tror på Allah og dommensdag

 2. Må ordlegge seg godt hvis han virkelig tror på dommensdag

 

 1. Hvis ikke han har noe godt å si

 2. Så er det beste for ham å tie stille må vi si

 

 1. Fyll da din munn du troende med vakre ord

 2. For du vil bli belønnet meget ved slike ord

 

 1. Forlat baksnakking og spredning av rykter

 2. For du selv hater at andre baksnakker deg og sprer om deg rykter

 

 1. Så elsk for andre det du elsker for deg selv

 2. Sannelig du kan ikke være sann troende før du forstår dette selv

 

 1. La oss alle være forsiktige med våre ord og frykte

 2. En dag som er meget krevende uten noe sted å flykte

 

 1. Noen mennesker vil gå til grunne på grunn av det de sa

 2. For andre skal ta fra deres gjerninger på grunn av hva om dem de sa

 

 1. Frykt Allah da og vær varsom med ditt ordvalg

 2. For en troende er svært varsomt med hans ordvalg

 

 1. Ordene våre må være fri fra tull og tøys om alvorlige ting

 2. Som det å latterliggjøre religionen for dette er en alvorlig ting

 

 1. I vantro kan man falle mens man ikke en gang vet det

 2. Så la enhver av oss ta dette alvorlig for vi vet det

 

 1. Unngå alle disse klanderverdige egenskaper

 2. Og la dine ord strømme fra rosverdige egenskaper

 

 1. Godt skal det gå deg om du ordlegger deg godt

 2. For Fredens bolig er for dem som ordlegger seg godt

 

 1. Allah den Sjenerøse ber vi om å veilede våre ord

 2. Slik at de skal inneholde det beste av alle ord

 

 1. Må Allah skåne oss fra å falle i baksnakking

 2. For motbydelig og forkastelig er baksnakking

 

 1. Må Allah la våre tunger si det som behager Ham

 2. Og gleder Ham for vi skal møte Ham

 

 1. Allahs tilgivelse ber vi for alle våre ukloke ord

 2. Og tilgivelse bør vi be fra de vi fornærmet med våre ord

 

 1. Må Allah gjøre våre ord til en skatt for oss

 2. En skatt der borte i Paradiset som blir spart for oss

 

 1. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter

 2. Og Allahumma Ameen sier vi med håpefulle hjerter

 

 

[1] Referer til versene fra Koranen; 50:18, 82:10-12.

[2] Referer til versene fra Koranen; 69:19-30.

[3] Referer til hadithen som står blant annet i Sahih Bukhari [6478].

[4] Referer til Koranen; 17:53.

[5] Referer til hadithen som står blant annet i Sahih Bukhari [6138].

Versene 89 og 90 i diktet referer til hadithen som står blant annet i Sahih Muslim [2581]

Leave a comment

[al-Kutub as-Sittah] De seks hadithbøkene – lydbøker

 

kutub sittah

Alhamdulillah, nå er det mulig for deg å høre alle de seks store hadithbøkene [Kutub sitta] som lydbøker. Herunder finner du linker som bringer deg til nettsiden Islamhouse.com der du kan høre på disse bøkene. Måtte Allah gjøre oss blant folk som følger Profetens sunna og som elsker den og sprer den. Allahumma Amiin.

1.Sahih al-Bukhari 

Antall deler: 93

Varighet i timer: 95

Klikk her

 

2. Sahih Muslim

Antall deler: 55

Varighet i timer: 87

Klikk her

 

3. Sunan at-Tirmidhi

Antall deler: 63

Varighet i timer: 65

Klikk her

 

4. Sunan Abu Dawood

Antall deler: 42

Varighet i timer: 62

Klikk her

 

5.Sunan Ibn Majah

Antall deler: 36

Varighet i timer: 34

Klikk her

 

6. Sunan An-Nasai

Antall deler: 50

Varighet i timer: 50

Klikk her

 

Leave a comment

Å Allah … en bønn

 

dua-prayer1

Å nådige Allah, himlenes og jordens Forvalter. Du som er nær dem som bønnkaller Deg i ydmykhet og underkastelse. Du som er så tilgivende og barmhjertig. Å Allah, her kommer vi til Deg med oppriktige hjerter og ber Deg inderlig om å lede oss til det som rett er. Vis oss det rette for vi lever i en verden som er nå dekket av en tåke av uklarhet. Menneskene har splittet seg i grupper og har gått sine egne veier. Men sannelig ingen vei er den sanne unntatt Din vei, så hold oss standhaftige på den. Å Barmhjertige Allah, hvis du ser oss avspore fra den riktige veien, bring oss straks til den rette vei før vi forlater denne verden.

Å Allah, se oss i nåde, våre hjerter er forgiftet med synder og lyster som kan føre til evig fortapelse. Så helbred våre hjerter og sett Ditt lys i dem slik at deres eiere finner veien til Deg. La vår tro på Deg bli synliggjort gjennom våre ord og handlinger, og vi spør ved Din Nåde om å gjøre oss blant beboerne av Fredens bolig, der de rettskafne skal være i Ditt selskap.

Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter og Allahumma Amiin sier vi med håpefulle hjerter.

Amin. Husk å si Amin🙂

Leave a comment

Boken om Fasten (Kitaab as-Siyaam)

FullSizeRender (2)

Fasten er en viktig tilbedelse i Islam. I denne boken får du med deg alt det du trenger å vite om fasten og særlig fasten knyttet til Ramadan som er en av Islams søyler.

Boken er opprinnelig en oversettelse av et kapittel av den berømte fiqh-boka «Al-Wajiz fii fiqhi as sunnah wal kitab al ‘aziz» av Sheikh Dr. Abdul-Azhiim Badawi.

Kitaab-Siyam (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å tjene Hans budskap og religion.

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.