Den vitenskapelige metoden for studie og utenatlæring av hadith

maktabah

I Allahs navn den barmhjertige den nåderike

All lovprisning tilhører Allah, alle skapningenes Herre. Må Allahs fred og velsignelse være med den sannferdige Profeten, vår Profet Muhammad, og hans familie, og hans følgesvenner, og må fred være med dem i mangfold.

Dette er en kort avhandling (risalah) om hvordan hadith skal studeres og pugges. Og hvordan man skal studere den gradvis og gå oppover i dens grader. Enhver som tar for seg noe (et fag) bør begynne med det litt og litt, slik at en får med seg den mengdevis. Derfor er det viktig for hadith-studenten å fokusere først og fremst på de korte bøkene i hadith før de store. Og vi skal med Allahs vilje, sette opp et studieløp for hadith-studenten som vil hjelpe ham til å pugge hadith og dens vitenskap. Vi skal ikke glemme å påpeke at hukommelsen er avhengig av forståelsen. Så den som forstår før han pugger vil kunne pugge raskere og det han pugger vil sitte mer stødig i hans hukommelse.

Denne metoden er basert på disse bøkene inndelt i forskjellige nivåer. Den første bok er «Arba’een nawawiyyah» av Abu Zakariyya an-Nawawi med de ekstra hadithene lagt til av al-Haafidh Ibn Rajab al-Hanbali. Deretter boken «Umdatul al ahkaam min kalaam khayril anaam» av al-Haafidh Abdulghani al-Maqdasi. Deretter boken «Bulugh al maraam min adilatil ahkaam» av al-Haafidh Ibn Hajar. Deretter boken «al-Muhharar fiil hadith» av al-Haafidh Ibn Abdulhaadi. Deretter boken «al-Muntaqaa» av Abu al-Barakaat Majdudin Ibn Taymiyyah. Denne vitenskapelige metoden for studie og utenatlæring av hadith inndeles i følgende fem nivåer:

 

Det første nivået

Pugge «Arba’een an-Nawawi» av Abu Zakariyya Yahya bin Sharaff an-Nawawi (rahimahullah). Han døde i år 676 e.h. I tillegg til dette skal man pugge de ekstra hadithene som ble lagt til slik at antallet hadither ble 50. Disse ble lagt til av al-Haafidh Ibn Rajab al-Hanbali (rahimahullah) som døde i år 795 e.h.

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

An-Nawawi har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadith:

Denne metoden er slik at han sier: Rapportert av al-Bukhari, eller Muslim, eller an-Nasai, eller Abu Dawood, eller at-Tirmidhi, eller Ibn Majah, eller Malik, eller Ahmad, eller ad-Darimi, eller al-Haakim, eller Ibn Hibban, eller ad-Daraqtuni, eller al-Bayhaqi, eller Abu al-Fath Nasr al-Maqdasi i hans bok al-Hujjah.

 

Det andre nivået

Pugge «Umdatul ahkaam» av al-Haafidh Abdulghani al-Maqdasi al-Jama’ili al-Hanbali (rahimahullah) som døde i år 600 e.h.

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

Al-Hafidh Abdulghani al-Maqdasi har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadith:

Denne metoden er at han forholder seg til å nevne kun de hadithene som er nevnt i de to sahih-samlingene (Sahih Bukhari og Sahih Muslim). Han har for det meste fulgt etter dette kriteriet som han nevnte i hans introduksjon. Men dette kriteriet ble ikke etterfulgt når det kommer til noen få hadither. Så noen ganger vil han rapportere en hadith som står i al-Bukhari uten at den står i Muslim, og det motsatte skjer av og til. Andre ganger vil han rapportere en hadithen som ikke står nevnt i begge og dette skjer sjeldent. Dette har ikke skjedd unntatt i en eller to hadither.

 

Det tredje nivået

Pugge «Bulugh al-Maraam» av al-Haafidh bin Hajar Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (rahimahullah) som døde i år 852 e.h.

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

Al-Haafidh bin Hajar har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadith:

Denne metoden er at han sier «Rapportert av de syv» og da mener ham Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawood, at-Tirmidhi, an-Nasai, og Ibn Majah. Når han sier «de seks» så mener han alle de førnevnte unntatt Ahmad. Og når han sier «de fem» så mener han alle de førnevnte unntatt al-Bukhari og Muslim. Noen ganger kan han si: De fire og Ahmad. Og med «de fire» så mener han alle de førnevnte unntatt de tre første (altså de fire er Abu Dawood, at-Tirmidhi, an-Nasai og Ibn Majah). Når han sier de tre: alle de førnevnte unntatt dem og den siste (dvs. de tre er Abu Dawood, an-Nasai og at-Tirmidhi). Når han sier «enig om» (mutafaqun alayhi) så mener han: al-Bukhari og Muslim.

Hvis en hadith ikke er nevnt hos de førnevnte vil al-Haafidh ibn Hajar si: Rapportert av Malik, eller ash-Shafi, eller Ibn Abu Shaybah eller noen andre. Han vil også nevne noen ganger hvem av hadith-lærde som har vurdert hadithen som autentisk (sahih) eller svak (daif). Da vil han si: Vurdert som autentisk (sahih) av Ibn Khuzaymah eller at-Tirmidhi, eller al-Haakim, eller Ibn Hibban, eller ad-Daraqtuni osv.

 

Det fjerde nivået

Pugge «al-Muhharar fil hadith» av al-Haafidh Muhammad bin Ahmad bin Abdulhaadi al-Hanbali som døde i år 744 e.h

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

Al-Hafidh Ibn Abdulhaadi har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadith:

Denne metoden er at han sier: Rapportert av al-Bukhari, eller Muslim, eller an-Nasai, eller Abu Dawood, eller at-Tirmidhi, eller Ibn Majah, eller Malik, eller ash-Shafi, eller Ahmad, eller ad-Darimi, eller Ibn Khuzaymah, eller al-Haakim, eller Ibn Hibban, eller ad-Daraqtuni, eller al-Bayhaqi, eller Ibn Abu Shaybah, eller Abdulrazzaq osv. Ved flere hadither nevner han fortellerkjedene (asanid) av hadithene og deretter gir en dom (hukm) over deres autentisitet eller svakhet med en detaljert forklaring. Han snakker om beretterne ved å gjøre jarh (påpeke svakheter ved en beretter) og ta’dil (påpeke rosverdige egenskaper ved en beretter).

 

Det femte nivået

Pugge «al-Muntaqaa limajdidiin Ibn Taymiyyah» av Abu al-Barakaat Ibn Taymiyyah al-Harraani (rahimahullah) som døde i år 652 e.h.

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

nød

Al-Hafidh Abu al-Barakaat har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadithen:

Denne metoden er at han sier: Rapportert av al-Bukhari, eller Muslim, eller an-Nasai, eller Abu Dawood, eller at-Tirmidhi, eller Ibn Majah, eller Malik, eller ash-Shafi, eller Ahmad, eller ad-Darimi, eller Ibn Khuzaymah, eller al-Haakim, eller Ibn Hibban, eller ad-Daraqtuni, eller al-Bayhaqi, eller Ibn Abi Shaybah, eller Abdulrazzaq osv. Når han sier «enig om (mutafaqun alayhi)» vil han mene; al-Bukhari, Muslim og Ahmad. Og når han sier «Begge har rapportert den» så mener han: al-Bukhari og Muslim. Og når han sier «al-Jama’ah (gruppen)» så mener han: al-Bukhari, Muslim, an-Nasai, Abu Dawood, at-Tirmidhi, Ibn Majah, og Ahmad. Og når han sier «de fem» så mener han: an-Nasai, Abu Dawood, at-Tirmidhi, og Ibn Majah, og Ahmad.[1]

Avslutningsvis spør jeg Allah den Allmektige den Gavmilde om å la dette være til nytte til den som skrev det og den som leser det. Og jeg ber Ham at Han velsigner dem med nyttig kunnskap og gode gjerninger.

Og må Allahs fred og velsignelse være med vår Profet Muhammad, og hans familie, og hans følgesvenner.

 

Skrevet av

Den fattige tjeneren i nød for nåde av hans Herre

Abdulaziz bin Ibrahim al-Khudayr

21/4/1432 (e.h)

Riyadh[2]

 

 

[1] Etter disse nivåene vil vi anbefale den av hadith-studentene som er veldig motivert og har høye ambisjoner, til å pugge bøkene av Sunnah og de kjente islamske verkene. Da oppfordres det at han starter med å pugge: Sahih al-Bukhari første. Deretter: Sahih Muslim. Deretter: Sunan an-Nasai. Deretter: Sunan Abu Dawood. Deretter: Jaami’ Tirmidhi. Deretter: Sunan Ibn Majah. Deretter: Sunan ad-Darimi. Deretter: Muwatta Malik. Deretter: Sahih Ibn Khuzaymah. Deretter: Sahih Ibn Hibban. Deretter: Musanaf Abdurazzaq. Deretter: Musanaf Ibn Abi Shaybah.

[2] Dette er en tilnærmet oversettelse av denne artikkelen. Hvis noe er oversatt riktig så lovprises Allah for Hans hjelp og veiledning. Og hvis noe er feil oversatt så ber vi Allah om tilgivelse. Og gjerne si ifra om det er noe som bør korrigeres. Og Allah vet best og det er Han vi lovpriser for det gode Han hjelper oss å utføre.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s